Why choose MVUIEL

Home » Why choose MVUIEL

ЗАЩО МВУИЕЛ Е ПО-РАЗЛИЧЕН ОТ ДРУГИТЕ ВУЗ-ОВЕ?
1. Социалната програма на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е посветена на тематиката за Е-ученето и намаляване на различията в технологичната грамотност и е-уменията на различните групи хора – младежи, възрастни, хора в неравностойно положение и хора от малцинствените групи, чрез безплатни семинари, лекции, информационни срещи и обучения на различните групи хора – млади, възрастни, в неравностойно положение и хора от малцинствени групи по е-умения; осигуряване на безплатно ползване на таблети, лаптопи, компютри в сградата на училището, както и безплатно ползване на безжичен интернет и др.

2. Осигурено е практическо обучение за специалностите предлагани в МВУИЕЛ – текуща практика и преддипломна стажантска практика, производствен стаж. Ръководството на МВУИЕЛ е сключило споразумения с работодателски организации за сътрудничество както по време на обучението на студентите (осигуряване на лектори, стажове, стипендии и др.), така и за дългосрочно наемане на работа на завършилите.

3. Създаден е Център за дигитална детоксикация и медикализация „Орфей“
Дигиталната детоксикация е временен период на пълно изключване от всички цифрови устройства, с цел подобрение на естественото социално взаимодействие, намаляване на стреса, и пълноценно присъствие в „офлайн“ света.
В Клуба за дигитална детоксикация и медикализация „Орфей” е заложено личностно развитие и възпитание на студентите, както и възможността да откриват и развиват своите таланти и интереси и да намират верния път към удовлетворяваща и успешна кариера.
МВУИЕЛ набляга на идеята, че с получаването на диплома за висше образование, студентът трябва да може да се възползва от възможностите за „разпускане“ на мозъка, които ще бъдат предлагани в учебното заведение: клубове по интереси – народни танци, модерни танци, пеене и музика, театър, литературно четене, рисуване, спорт, здравословен начин на живот, квантова стая и други.

4. Създаден е Център за технологично обучение и възпитание „Академик“ – с цел качеството на обучението в МВУИЕЛ да отговаря на съвременните тенденции и изисквания за образование и възпитание, а именно:
@ Нови технологии – познания за виртуалната реалност и „разширената реалност“
@ Фокус върху реализацията след дипломирането
@ Развитие на „меки“ умения – комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, способност за работа под напрежение, увереност, надеждност и лидерски качества
@ Игровизация – въвеждане на игрови механики в различни процеси и сфери. Предимствата на игровизацията са, че тя позволява на учещите да усвояват нов материал по един неангажиращ и забавен начин, да се освободят от задължителния характер на обучението, да изпитват удоволствие, което улеснява процеса на запомняне, както и да поставят себе си в ситуации, близки до реалния живот.
Центърът ще възпитава Студентите в идеите на лидерството, чрез 10-те принципа за промяна на света на Махатма Ганди – борец за човешка свобода и духовен водач на индийския народ:
1) Промени себе си.
2) Контролът е във вас.
3) Простете и забравете.
4) Действайте! Без действия няма да стигнете до никъде.
5) Обърнете внимание на сегашния момент.
6) Всеки е човек.
7) Постоянствайте.
8) Виждайте доброто в хората и им помагайте.
9) Бъдете на мястото си, бъдете автентични, бъдете истинската си същност.
10) Продължавайте да растете и да се развивате.

5. Достъпност на висшето образование на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ за хората с инвалидност и ограничени здравословни възможности, за които ще бъде отворен един „он-лайн прозорец“ за общуване с преподавателите чрез виртуални класни стаи.

6. Финансиране на проекти, разработени и представени от Студенти на МВУИЕЛ чрез „Фонд за финансиране на ИТ предприемачи – Студенти на МВУИЕЛ“. Фондът ще предоставя специален кредит на Студенти от МВУИЕЛ със стартиращ бизнес свързан с иновации в ИТ бизнеса – в информатика, облачни технологии, биг-дейта технологии, роботика и т.н.

7. МВУИЕЛ ще отпуска стипендии на Студенти – български граждани, приети в редовна форма на обучение, квалификационна степен „Бакалавър“, с финансовата подкрепа на Фондация БИТ Форум „Махатма Ганди“.

8. В изпълнение на целите на Научно-изследователската дейност на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, както и за подпомагане на практическото обучение на Студентите към Висшето училище са създадени 8 (осем) учебни лаборатории:
@ Лаборатория за мобилни устройства – за Практическо обучение по дисциплините, свързани с мобилни системи, програмиране на мобилни устройства, програмиране за Java и DotNet, модерни комуникационни решения, модерен софтуер, и други подобни, т.е. дисциплините свързани с модерните преносими устройства.
@ Лаборатория за мрежови комуникации и облачни услуги – за практическо обучение по дисциплините, свързани с операционни системи, мрежово оборудване, компютърни и мрежови архитектури, администрация на операционни системи и мрежи, големи бази данни, виртуализационни решения, разпределени приложения и други подобни дисциплини в областта на сървърните, мрежовите технологии и тези свързани с програмиране и използване на стандартните персонални компютри.
@ Лаборатория IoT (Интернет на Нещата) – за практическо обучение по дисциплините, свързани с микропроцесорни системи, вградени управляващи системи (микроконтролери), цифрово измерване на неелектрически величини, програмиране на асемблер и други подобни.
@ Лаборатория по роботика – за практическо обучение по дисциплините, свързани с индустриални системи за управление, практикуми по управление на производствени процеси, цифрова и аналогова схемотехника, функционално програмиране, управление на линейни и нелинейни системи и други дисциплини по роботика и мехатроника.
@ Лаборатория по ИТ сигурност – за практическо обучение по дисциплините, свързани с киберсигурност, криптография, верификация и валидиране на софтуер, дизайн и анализ на бази данни, анализ на изисквания и спецификации за системи, сигурност и защита на разпределени приложения и други в областта на киберсигурността.
@ Лаборатория по мултимедийни системи – за практическо обучение по дисциплините, свързани с мултимедия, програмиране на виртуална реалност, 2D/3D графика и графичен дизайн, аудио-обработка, видео-обработка и други подобни дисциплини, свързани с мултимедийните обработки.
@ Лаборатория по лазерна безопасност – за практическо обучение по дисциплини, свързани с безопасното използването на лазерни устройства и информационни технологии в индустрията.
@ Лаборатория по изкуствен интелект -Приложение на ИИ като участие в заседанията на бордовете на големи компании и подпомагане при взимането на решения, при консултиране на фармацевтични услуги, консултиране за употреба на хранителни добавки, развитие на продукти на ИИ, съвместно с ИИХТ – Бангалор, Silicon City Gollege – Индия и др. индийски организации, приложения на ИИ в работата на антитерористични организации в България и Индия и работата на антикорупционни органи в обществения живот в България и Индия.

9. Създаден е Център за Кариерно развитие – подпомагащ Студентите:
@ при изготвяне на автобиографии и мотивационни писма за подготовка за явяване на интервюта за работа;
@ при кандидатстване за външни стипендии и при избор на подходяща работа или стажантска програма по време на обучението;
@ за избор на подходяща работа след приключване на обучението;
@ за продължаване на обучението в им в по-висока образователно- квалификационна степен;
@ за възможностите за преквалификация.

10. Club of alumni на МВУИЕЛ – в духа на университетските традиции МВУИЕЛ и неговите възпитаници намират различни средства, с които завършилите студенти да продължат своя колективен живот, да поддържат жива връзката между завършилите и настоящите студенти, между студентите от различни поколения. Мисията на Клуба е да обедини завършилите студенти около идеята да не прекъсват връзките си с МВУИЕЛ. Стремежът е да се осъществи по-ефективна връзка на образованието с бизнеса (а това включва контакти с работодателите, приложение на новости от практиката, обмен на опит между завършили и настоящи студенти, съвместна работа по проекти и др.). Всеки новопостъпил член на Клуба полага Клетва на информатика:
Аз, Информатикът, се заклевам, навлизайки в света на информатиката и компютърните науки:
@ Да бъда горд с името на нашето учебно заведение, което разкри пред мен необятния свят на науката и иновациите във всеки един аспект от наученото;
@ Да защитя достойно професионалната си подготовка, популяризирайки информационните технологии и съдействайки по всякакъв начин те да станат по-разбираеми, по-достъпни за всички хора в неравностойно положение с доброволен труд, като лектор;
@ Да използвам технологичните си познания единствено и само за добро, напредък, развитие и хуманизация на обществото, като спазвам етичните норми в компютърните науки, да не причинявам зло и да не обиждам с помощта на технологиите;
@ Принципите на етичното хакерство са закон за моето професионално развитие;
@ Да допринеса поне 1 гигабайт принос, който да се надгражда все повече и повече от тези след мен – да стане непоклатима основа за издигане на човека като висш критерий за всяка технологична професия;
@ Да утвърждавам и облагородявам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал: етика, справедливост, добронамереност, великодушие, истинност, бидейки винаги верен на добрата кауза;
@ Да допринеса със знанията, уменията и труда си като Информатик за едно по-добро бъдеще на своите колеги и приятели;
@ Да бъда достоен гражданин на Отечеството си! ЗАКЛЕХ СЕ!

11. Museum of Technology – създаден в помощ на научно-изследователската дейност в МВУИЕЛ, за личностното развитие на преподавателите и студентите. Музеят представя технологични средства, материали и научна литература, които са събирани през над 40-годишната им технологична и производствена история. Те са нагледен пример за развитието на технологиите и доказват необходимостта от учене през целия живот.

12. В МВУИЕЛ ще се осъществява „Интегрирана дигитализация“ (ИНДИ) на всички дейности, свързани със Студентите, Преподавателите, Родителите, Докторантите, администрацията, учебния процес, научното творчество и всички процеси. В системата „ИНДИ“ се съчетават дигиталните платформи – „Стъди“, „Нори“ и „Е-бизнес“:
@ „Стъди“ – тристранна комуникационна среда за общуване на Студенти, Преподаватели и Родители;
@ „Нори“ за смартфон технологии за обучение, както и за идентификация, защита и отдалечена комуникация с организационна и административна структура на МВУИЕЛ;
@ „Е-бизнес“ касаеща връзката на Студентите с онлайн бизнес модели и тяхната бизнес реализация, както и възможностите за интернационализация на бизнесконтактите на Студентите като предприемачи или фрийленсъри.

en_US