PROJECT
“MAHATMA GANDHI” INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS
AND E-LEADERSHIP

ПИСМО ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА МВУИЕЛ „МАХАТМА ГАНДИ“
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
И ВСИЧКИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СТАТУКВО – МИНИСТЕРСКА И УНИВЕРСИТЕТСКА УЧРЕЖДЕНСКА БЮРОКРАЦИЯ,
ГОЛЯМАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ ГРАДОВЕТЕ И ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(Пълен текст на Писмото)

На днешната дата (08 февруари) се навършват 89 години от рождението на Академик Благовест Сендов (1932-2020) – български математик, политик и дипломат.
Той е създател на световно известна школа по Теория на апроксимациите, декан на Факултета по математика на СУ „Климент Охридски“ (1970-1973 г.) и ректор от 1973г. до 1979 г. Член-кореспондент от 1974, академик (1981) и председател на БАН (1988–1991). Директор на Центъра по информатика и компютърни технологии на БАН (1991–1993). Активен и нестандартен представител на политическия елит, представител на България в редица влиятелни международни организации.
Автор е на повече от 270 научни публикации, 30 учебника, 7 монографии в математически и близки области като теорията на апроксимациите, компютърните науки, математическото моделиране в биологията, компютърната геометрия и други.
Академик Сендов е идеолог и проводник на обновителни реформи в областта на образованието и науката.
През 1979 година, със заповед на Министерството на народната просвета, малък колектив оглавяван от Сендов написва експериментален буквар и математика за I-ви клас. В тях са заложени идеите за образование, при което се поощряват въображението и творческото начало в децата, залагат се основите на трайни навици за самостоятелно учене. Възприет е интегралният подход, обединяващ знания от области, които дотогава се изучават поотделно (Български език, Родинознание, Математика, Рисуване и пр.). В колектива участват изтъкнати дейци на българската култура и наука, поети, езиковеди, психолози, педагози. Експериментът с шестгодишни деца е обнадеждаващ.
След докладна записка на Сендов до министъра на просветата се създава работна група (т.нар. Проблемна група по образованието – ПГО), която в следващите 10 години разработва един от вариантите за реформа на образованието. Групата предлага добре структурирана цялостна образователна система, с добре поднесено и интересно учебно съдържание, в което компютърните технологии са естествен елемент, с нови взаимоотношения между учител и ученик, със стимулиране на самостоятелната работа на учениците. Образователният процес се фокусира не върху преподаването на готови знания, а върху усвояването на навици за самостоятелно придобиване (откриване) на необходимата информация и проникване в същността на изучавания материал. През 1992 г. ПГО е закрита, независимо че направеното по поръчка на министерството изследване показва, че учениците учили по системата на ПГО показват по-добри резултати от обучаваните по традиционната система.
Образователната система на ПГО съдържа основните белези на нещо, което днес се нарича „Изследователски подход към образованието” (Inquiry Based Education). […] През последните 5 години Европейският съюз инвестира десетки милиони евро за разпространението на този метод в европейските училища, включително и в България. Отново се налага да усвояваме неща, в развитието на които България има международно признат принос.
Академик Благовест Сендов е един от учредителите и почетен председател (до смърта си през 2020г.) на Съвета на настоятелите на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ – Пловдив и патрон на Гимназията по Информатика „Академик Благовест Сендов“ – гр. Пловдив, които са част от Образователния комплекс „ИТ Уни М. Ганди“ на Пловдив Тех Парк и са възприели за своя кауза неговите идеи и иновации в образованието.
Поклон!

С Протокол №22 от заседание проведено на 19.12.2019 г., на основание чл.88, ал.1, т.5 от ЗВО и чл.36, ал. 1 от ПДНАОА, Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде положителна оценка
на Проекта за „Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“.

Обучаваме и възпитаваме е-лидери и информатици за професиите на Бъдещето!

The main task and purposes of the Project are: The new technological literacy for all modern people - not only in business, but also in culture, education and in general in human communication and growth. In addition, the technologists and computer scientists and all the new professions must be periodically trained and qualified because the dynamics of this knowledge is high and it changes every month.

The idea and development of the "Mahatma Gandhi" ISHIEL project are
на „Пловдив Тех Парк“

Уведомяваме Ви , че за учебната 2021 – 2022 година започваме дистанционно обучение с

  • Варненски свободе университет (ВСУ)
  • Специалност “Информатика и компютърни науки”
  • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър

Срок на обучение – четири години /осем семестъра/

За информация – Тел. 0882933400 – Петър Нейчев

en_US