За проекта

Започваме този материал за Международно Висше училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) от позициите на хора, работили в едно индустриално и техническо общество, както и като преподаватели в много учебни заведения, курсове, семинари и международни симпозиуми. Проектът е дългосрочен и е свързан и подкрепен от активите на публичното дружество „Тех парк Оптела“ АД (www.optela.com).

Целта на този Проект е предлагането на „бързи уроци“, чрез МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, Частен Професионален Колеж „Омега“ (www.collegeomega.com) и Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ (www.iiht.bg) със закупен франчайз за над 2300 курса по ИТ специалности от ИИХТ–Бангалор, Индия, както и предоставянето на възможност за развойна дейност в специализираните лаборатории: за мрежови комуникации и облачни услуги, за мобилни устройства, за IoT (интернет на нещата), по роботика, по ИТ сигурност и по мултимедийни системи.

Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Целта на създаването на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е да предостави иновативни образователни услуги, които да привлекат инициативни и търсещи развитие млади хора, които в бъдеще да намират квалификационна подкрепа и развитие на своите знания и практически умения. Иновациите в образователните услуги, особено във висшето образование са много съществени за привличането и инкорпорирането на квалифицираните специалисти в областта на информационните технологии.

При разработването на проектната идея са оценени анализите и проучванията за потребността от висококвалифицирани специалисти в областта на информатиката и компютърните науки на територията на Република България и конкретно Област Пловдив.

Област Пловдив и Южен Централен район са оценени от рейтинговата система на Министерство на образованието и науката като най-интензивно развиващи се в областта на информационните технологии, за които потребността от квалифицирани специалисти значително надхвърля капацитета на съществуващите висши училища.

Предвидени са специалности и учебни дисциплини, които до известна степен се покриват от традиционно представените в рейтинговата система на висшите училища. Това се дължи на необходимостта от придобиване на фундаментални и системни знания в професионалната област. От друга страна предлаганите специалности и учебни дисциплини са свързани с водещи стратегически потребности на пазара на високо квалифицирания труд и изискванията на работодателите в средно и дългосрочна перспектива.

Продължаващото обучение и повишаването на квалификацията на специалистите е процес на актуализиране на придобитите знания в съответствие с авангардните изисквания на пазара на труда и постиженията на науката в областта на информационните технологии. Върху този процес се поставя акцент в дейността на висшето училище, докато преобладаващата част от висшите училища днес пренебрегват развитието и осъвременяването на придобитите знания, а акцентират върху кариерното развитие на студентите и специализантите (т.нар. Алумни).

Особен акцент представлява възпитанието на обучаваните студенти и специализанти в основните принципи и правила на поведение в интернет пространството. Дигиталната култура на общуване и споделяне на придобити знания е от съществено значение за системната подготовка в конкретната специалност.

В дейностите на бъдещото Висше Училище се обръща особено внимание на хората със специални образователни потребности. Този акцент в дейността е особено важен, предвид неглижирането на посочената социална група от страна на другите висши училища.

bg_BG