Учебен план информатика

Home » Учебен план информатика

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
по специалност „ИНФОРМАТИКА“ (Computer Science) за ОКС „БАКАЛАВЪР“
в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
@ Бакалавърската специалност „Информатика“ подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на информатиката и информационните технологии.
@ Програмата дава възможност за осигуряване и подобряване на качеството на висшето образование в МВУИЕЛ.
@ Програмата улеснява признаването и мобилността в рамките на Република България и извън националните граници.
@ Програмата предоставя информация за осигуряването на качеството в Европейското пространство за висше образование (ЕНЕА).

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА
@ Програмата определя целите, задачите и резултатите от обучението на Студентите по специалността „Информатика“ в образователно-квалификационната степен (ОКС) „Бакалавър“.
@ Обучението се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които се придобиват 240 кредита (ЕСТS).
@ Срокът на обучение е четири години за редовно, задочно и дистанционно обучение.

ПРЕДМЕТ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението по специалността „Информатика“ за придобиване на ОКС „Бакалавър“ цели:
@ формиране на комплекс от знания и умения по поддръжка на информационни системи и информационни технологии;
@ създаване на навици за пълноценно участие в практиката на автоматизираната обработка на информацията;
@ придобиване на опит в компютъризацията на управлението на стопански и други организации и институции;
@ подготвяне на специалисти и мениджъри за използване на върхови комуникационни и управленски технологии и изграждане на информационно общество;
@ изграждане на висока управленска култура за пълноценно и ефективно участие в дейността на стопански, държавни и обществени органи и организации.

ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Придобилите ОКС „Бакалавър“ по специалността „Информатика“ получават обща и специална подготовка за изпълняване на следните задачи и дейности:
@ формиране на комплекс от знания по поддръжка на информационни системи и информационни технологии;
@ създаване на навици за пълноценно участие в практиката на автоматизираната обработка на информацията;
@ придобиване на опит в компютъризацията на управлението на стопански и други организации и институции;
@ подготвяне на специалисти и мениджъри за използване на върхови комуникационни и управленски технологии и изграждане на информационно общество;
@ изграждане на висока управленска култура за пълноценно и ефективно участие в дейността на стопански, държавни и обществени органи и организации.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението Студентите придобиват квалификация „бакалавър“ по „Информатика“, като притежават и демонстрират знания и разбирания за:
@ да показва задълбочени познания за информационните процеси, модели и системи;
@ да моделира, проектира и създава софтуерни приложения;
@ да планира, управлява и анализира процесите и дейностите по осигуряване на качество на софтуера;
@ да извършва бизнес анализ на заданието, идентифициране на изискванията и изготвяне на спецификация на изискванията към информационна система;
@ да прилага специфични компетентности за управление на проект за разработка на софтуер;
@ да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
@ да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот.
След завършване на обучението студентите ще развият практически навици за:
@ прилагане на сигурни комуникационни и операционни технологии при информационното обслужване на различни организационно-структурни звена от частния и публичния сектор;
@ практическо създаване и въвеждане на съвременни софтуерни продукти за нуждите на бизнеса;
@ ориентиране във вътрешната и външната среда на бизнес организациите с оглед на възможностите за по-добро информационно осигуряване на нейната дейност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ
Реализацията на завършилите специалността „Информатика” може да се търси в дейността им като системни софтуерни инженери, супервайзъри, програмисти, тестери и тест автоматизатор, технически документатори, мениджър проекти и други.
Завършилият специалност „Информатика”, ОКС „бакалавър”, е подготвен да се реализира като специалист в държавни институции, компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и други като:
@ програмист-аналитик;
@ програмист, софтуерни приложения;
@ програмист, уеб сайтове;
@ програмист, мултимедия;
@ програмист, системи за управление на бази от данни;
@ програмист, бази данни;
@ специалист, тестване софтуер;
@ специалист, приложно програмиране;
@ специалист обучение, софтуерни приложения;
@ специалист, обработка на данни;
@ специалист, сигурност на данни;
@ специалист, компютърни мрежи и системи;
@ разработчик, софтуер;
@ разработчик, Интернет приложения;
@ дизайнер, софтуер;
@ консултант, САП;
@ консултант, администриране на системи
@ проектант, бази данни
@ администратор, информационни системи;
@ приложен администратор и др.
Завършилият специалност „Информатика”, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, получава диплома с европейско приложение, което му дава възможност да заема горепосочените длъжности в страните, членки на Европейския съюз.

ПРАКТИКИ
В структурите на „Тех парк Оптела“ АД, на съдружниците в „Консорциум за Технологии и Информатика“ ДЗЗД, а също и в други общински, държавни и частни организации.

ДИПЛОМИРАНЕ
Завършването на обучение в Бакалавърската програма става:
@ при среден успех по-висок от 3.50 – със защита на дипломна работа или държавен изпит (писмен и устен) – по избор, след покриване на изискванията на програмната схема;
@ при среден успех по-нисък от 3.50 – с държавен изпит (писмен и устен).

НЕОБХОДИМИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Общ брой кредити – 240.
Забележка: Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извън аудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж,курсова или дипломна работа и др.).
Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.

ПРОГРАМНА СХЕМА
@ І-ви курс 60 кредита
@ ІІ-ри курс 60 кредита
@ ІІІ-ти курс 60 кредита
@ ІV-ти курс 60 кредита

bg_BG