Софтуерно инженерство

Home » Софтуерно инженерство

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
по специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ (SOFTWARE ENGINEERING) за ОКС „БАКАЛАВЪР“
в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
@ Бакалавърската програма „Софтуерно инженерство“ подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на информатиката и информационните технологии в Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ).
@ Програмата дава възможност за осигуряване и подобряване на качеството на висшето образование в МВУИЕЛ.
@ Програмата улеснява признаването и мобилността в рамките на Република България и извън националните граници.
@ Програмата предоставя информация за осигуряването на качеството в Европейското пространство за висше образование (ЕНЕА).

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА
@ Програмата определя целите, задачите и резултатите от обучението на Студентите по специалността „Софтуерно инженерство“ в образователно-квалификационната степен (ОКС) „Бакалавър“.
@ Обучението се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които се придобиват 240 кредита (ЕСТS).
@ Срокът на обучение е четири години за редовно, задочно и дистанционно обучение.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението по специалността „Софтуерно инженерство“ за придобиване на ОКС „Бакалавър“ цели:
@ формиране на необходимия комплекс от знания по поддръжка на приложни информационни системи и използуване на информационни технологии;
@ създаване на умения и навици за пълноценно участие в дейностите от практиката на автоматизираната обработка на информацията;
@ придобиване на опит в информационното осигуряване на стопански и други организации и институции;
@ подготвяне на специалисти и мениджъри, владеещи добре най-новите комуникационни и управленски технологии и изграждащи новото информационно общество;
@ създаване на новата управленска култура за качествено и ефективно участие в дейността на модерните стопански, държавни и обществени органи и организации.

ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Придобилите ОКС „Бакалавър“ по специалността „Софтуерно инженерство“ получават обща и специална подготовка за изпълняване на следните задачи и дейности:
@ създаване на набор от фундаментални знания в основните направления на софтуерното инженерство
@ умения за анализ и спецификация на изискванията към системите;
@ знания и разбиране за спецификация на програми, разработване на програми, и управление на качеството на софтуера;
@ управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации и др.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението Студентите придобиват квалификация „Бакалавър“ по „Софтуерно инженерство“, ако притежават и демонстрират знания и разбирания за:
@ разбиране за информационните процеси, модели и системи;
@ умения да моделира, проектира и създава софтуерни приложения;
@ познания как да планира, управлява и анализира процесите и дейностите по осигуряване на качество на софтуера;
@ Знания за проучване и избор на софтуерния пазар по зададени критерии;
@ качествен бизнес анализ на заданието, точно идентифициране на изискванията и прецизно изготвяне на спецификация на изискванията към информационна система;
@ да прилага специфични компетентности за управление на софтуерни проекти;
@ умения за работа с програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
@ умения да разбира и прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЩЕ РАЗВИЯТ ПРАКТИЧЕСКИ НАВИЦИ ЗА:
@ прилагане на технологии, гарантиращи сигурни комуникации и операционни решения при практическото информационно обслужване на различни организационно-структурни звена от частния и публичния сектор;
@ знания по практическо създаване и въвеждане на актуални и свръхмодерни софтуерни продукти за нуждите на бизнеса;
@ правилно разбиране за процесите в информационната среда на бизнес организациите с оглед на възможностите за по-добро софтуерно и хардуерно осигуряване на нейната дейност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ:
Реализацията на завършилите специалност „Софтуерно инженерство” може да се търси в дейността им като системни софтуерни инженери, супервайзъри, програмисти, тестери и тест автоматизатор, технически документатори, мениджър проекти и други.
Завършилият специалност „Софтуерно инженерство”, ОКС „бакалавър”, е подготвен да се реализира като специалист в държавни институции, компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и други като:
@ консултант, САП;
@ разработчик, софтуер;
@ програмист, уеб сайтове;
@ програмист, мултимедия;
@ консултант, интернет програмиране;
@ разработчик, Интернет приложения;
@ разработчик, интерактивно съдържание;
@ разработчик, мултимедия;
@ разработчици на уеб-съдържание и мултимедия;
@ програмист, софтуерни приложения;
@ специалист, приложно програмиране;
@ специалист, координатор информационни технологии;
@ специалист, планиране информационни технологии;
@ специалист обучение, софтуерни приложения;
@ проектант, бази данни;
@ програмист, бази данни;
@ администратор, информационни системи;
@ приложен администратор;
@ консултант, администриране на системи;
@ специалист, компютърни мрежи и системи;
@ специалист, обработка на данни;
@ специалист, сигурност на данни и др.

ПРАКТИКИ
В структурите на „Тех парк Оптела“ АД, на съдружниците в „Консорциум за Технологии и Информатика“ ДЗЗД, а също и в други общински, държавни и частни организации.

ДИПЛОМИРАНЕ
Завършването на обучение в Бакалавърската програма става:
@ при среден успех по-висок от 3.50 – със защита на дипломна работа или държавен изпит (писмен и устен) – по избор, след покриване на изискванията на програмната схема;
@ при среден успех по-нисък от 3.50 – с държавен изпит (писмен и устен).

НЕОБХОДИМИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМАТА:
Общ брой кредити – 240.
Забележка: Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извън аудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж, курсова или дипломна работа и др.).
Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.

ПРОГРАМНА СХЕМА
@ І курс 60 кредита
@ ІІ курс 60 кредита
@ ІІІ курс 60 кредита
@ ІV курс 60 кредита

bg_BG