Обучение

Home » Обучение

Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) ще извършва своята дейност в областта на природните науки, в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, по образователно квалификационни степени (ОКС) и специалности, както следва:

І. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
1. Информатика и информационни технологии – (ИИТ) 1.01 (Informatics and information technologies)
2. Софтуерно инженерство – (СИ ) 1.02 (Software engineering)

ІІ. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
1. Изкуствен интелект – (ИИ) 2.01 (Artificial intelligence )
2. Е–лидерство – (ЕЛ ) 2.02 (E-leadership)

bg_BG