Киберсигурност

Home » Киберсигурност

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
по специалност „Киберсигурност“ (Cybersecurity) за ОКС „МАГИСТЪР“
в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
@ Програмата поставя общата рамка на системата за осигуряване на качеството за учене и преподаване в Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ).
@ Програмата дава възможност за осигуряване и подобряване на качеството на висшето образование в МВУИЕЛ.
@ Програмата улеснява признаването и мобилността в рамките на Република България и извън националните граници.
@ Програмата предоставя информация за осигуряването на качеството в Европейското пространство за висше образование (ЕНЕА).

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА
@ Програмата определя целите, задачите и резултатите от обучението на Студентите по специалността „Киберсигурност“ в образователно-квалификационната степен (ОКС) „Магистър“.
@ Обучението се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които се придобиват 60 кредита (ЕСТS).
@ Срокът на обучение е 1 (една) година за редовно и задочно обучение за бакалаври, завършили ПН 4.6. и ПН 5.3. В магистърската програма се приемат и студенти с ОКС „Бакалавър“ в други професионални направления (различни от ПН 4.6. и 5.3.). В този случай срокът на обучение е 2 (две) години – с 1 (една) година в повече, наречена в следващия учебен план „предварителна“.
Магистърската програма е ориентирана към подготовка на специалисти за държавната администрация и частния бизнес по съхранение, обработка и защита на информацията.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението по специалността „Киберсигурност“ за придобиване на ОКС „Магистър“- цели:
@ да се подготвят специалисти с висша квалификация по сигурността на ИТ системи и тяхното администриране за нуждите на бизнеса, държавната и местната администрация и други делови организации;
@ формиране на комплекс от знания по поддръжка на сигурността на ИТ комплекси и свързаните с тях информационни технологии;
@ създаване на навици за пълноценно участие в практиката на киберсигурността за структурите за обработка на информацията;
@ придобиване на опит в управлението на ИТ сигурността и конфиденциалността за стопански и други организации и институции;
@ подготвяне на специалисти и мениджъри за използване на сигурни и стабилни комуникационни и управленски ИТ комплекси и изграждане на информационно общество;
@ изграждане на висока управленска култура за пълноценно и ефективно участие в защитата на ИТ дейността на стопански, държавни и обществени органи и организации.

ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Магистърът – информатик (Защита на информацията) трябва да умее да прилага най-съвременните методи и средства за кодиране и криптиране, архивиране и компресиране, криптографски протоколи и програми, алгоритми и системи за реализиране на електронния документ и електронния подпис в съответствие със стандартите на Европейския съюз, световните стандарти и нуждите на Електронното правителство.
Придобилите ОКС „Магистър“ по специалността „Киберсигурност“ получават обща и специална подготовка за изпълняване на следните задачи и дейности:
@ за съвременните операционни системи, мрежи и приложен софтуер за съответните компютри и сървъри;
@ за проектиране на стабилността и сигурността за компютърни комплекси за нуждите на мениджмънта;
@ за съвременните принципи, технологии и решения за анализ на сигурност и надеждност на операционните системи и мрежи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението Студентите придобиват квалификация „Магистър“ по „Киберсигурност“, ако притежават и демонстрират знания и разбирания за:
@ да работят със стандартни конфигурации на операционни системи и мрежови инфраструктури и да подбират, тестват и настройват собствени варианти на киберсигурностни мероприятия;
@ да работят по направления, свързани с конкретните мрежови и сървърни технологии: системна защита – да изследват подхода за подобряване на защитата на данните и потребителите, моделиране на процеса на обмен между човек и компютър, криптография и процес на оптимизиране на минимални пътища – да създават математически модели и средства за представяне и обработване на криптографска информация, комуникационни технологии – да разработват и ползуват средства за управление на комуникационни мрежи, и специализирани софтуерни технологии;
@ да проектират, реализират и документират операционни системи, теоретично и практическо оптимизиране – да създават и използват методи и средства за оптимизиране на мрежови топологии;
@ да използват икономико-математически модели за оптимизиране на комуникационни и други процеси;
@ да изследват операционни системи, да предлагат решения за ефективни промени в организацията и съхранението на данните и подобряване на сигурността и конфиденциалността, да проектират организационно-регламентиращи документи за реализиране на управленски и комуникационни технологии.

След завършване на обучението Студентите ще развият практически навици за:
@ прилагане на сигурни комуникационни и операционни технологии при информационното обслужване на различни организационно-структурни звена от частния и публичния сектор;
@ практическо адаптиране и въвеждане на съвременен лицензиран и свободно разпространяем софтуер за нуждите на мениджмънта;
@ ориентиране във вътрешната и външната среда на бизнес организациите с оглед на възможностите за по-добро информационно осигуряване на нейната дейност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ
Реализацията на завършилите специалност „Киберсигурност” може да се търси в дейността им като консултант по информационни проекти, анализатор на сигурността на информационни проекти, документатор на процедури по информационна сигурност, мениджър на информационни отдели, организатори на големи структури от данни и други.

ПРАКТИКИ
В структурите на „Тех парк Оптела“ АД, на съдружниците в „Консорциум за Технологии и Информатика“ ДЗЗД, а също и в други общински, държавни и частни организации.

ДИПЛОМИРАНЕ
Завършването на обучение в магистърската програма става:
@ при среден успех по-висок от 3.50 – със защита на дипломна работа или държавен изпит (писмен и устен) – по избор, след покриване на изискванията на програмната схема;
@ при среден успех по-нисък от 3.50 – с държавен изпит (писмен и устен).

НЕОБХОДИМИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Общ брой кредити – 120:
@ аудиторни курсове – 36,5 кредита;
@ извън аудиторни учебни форми – 66,5 кредита.

Забележка: Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извън аудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж, курсова или дипломна работа и др.).
Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.

ПРОГРАМНА СХЕМА
@ (предварителен) курс само за студенти-бакалаври от други ПН – 60 кредита
@ 1-ви курс – 60 кредита

bg_BG