Специалности

Home » Специалности

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО „МАХАТМА ГАНДИ“ (МВУИЕЛ) ще извършва своята дейност в областта на природните науки, в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, по образователно квалификационни степени и специалности, както следва:

І. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
1. Информатика (Informatics)
2. Софтуерно инженерство (Software engineering)

ІІ. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
1. Киберсигурност (Cybersecurity)

bg_BG