ПРОЕКТ
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА
И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО „МАХАТМА ГАНДИ“

ПИСМО ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА МВУИЕЛ „МАХАТМА ГАНДИ“
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
И ВСИЧКИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СТАТУКВО – МИНИСТЕРСКА И УНИВЕРСИТЕТСКА УЧРЕЖДЕНСКА БЮРОКРАЦИЯ,
ГОЛЯМАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ ГРАДОВЕТЕ И ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(Пълен текст на Писмото)

На днешната дата (08 февруари) се навършват 89 години от рождението на Академик Благовест Сендов (1932-2020) – български математик, политик и дипломат.
Той е създател на световно известна школа по Теория на апроксимациите, декан на Факултета по математика на СУ „Климент Охридски“ (1970-1973 г.) и ректор от 1973г. до 1979 г. Член-кореспондент от 1974, академик (1981) и председател на БАН (1988–1991). Директор на Центъра по информатика и компютърни технологии на БАН (1991–1993). Активен и нестандартен представител на политическия елит, представител на България в редица влиятелни международни организации.
Автор е на повече от 270 научни публикации, 30 учебника, 7 монографии в математически и близки области като теорията на апроксимациите, компютърните науки, математическото моделиране в биологията, компютърната геометрия и други.
Академик Сендов е идеолог и проводник на обновителни реформи в областта на образованието и науката.
През 1979 година, със заповед на Министерството на народната просвета, малък колектив оглавяван от Сендов написва експериментален буквар и математика за I-ви клас. В тях са заложени идеите за образование, при което се поощряват въображението и творческото начало в децата, залагат се основите на трайни навици за самостоятелно учене. Възприет е интегралният подход, обединяващ знания от области, които дотогава се изучават поотделно (Български език, Родинознание, Математика, Рисуване и пр.). В колектива участват изтъкнати дейци на българската култура и наука, поети, езиковеди, психолози, педагози. Експериментът с шестгодишни деца е обнадеждаващ.
След докладна записка на Сендов до министъра на просветата се създава работна група (т.нар. Проблемна група по образованието – ПГО), която в следващите 10 години разработва един от вариантите за реформа на образованието. Групата предлага добре структурирана цялостна образователна система, с добре поднесено и интересно учебно съдържание, в което компютърните технологии са естествен елемент, с нови взаимоотношения между учител и ученик, със стимулиране на самостоятелната работа на учениците. Образователният процес се фокусира не върху преподаването на готови знания, а върху усвояването на навици за самостоятелно придобиване (откриване) на необходимата информация и проникване в същността на изучавания материал. През 1992 г. ПГО е закрита, независимо че направеното по поръчка на министерството изследване показва, че учениците учили по системата на ПГО показват по-добри резултати от обучаваните по традиционната система.
Образователната система на ПГО съдържа основните белези на нещо, което днес се нарича „Изследователски подход към образованието” (Inquiry Based Education). […] През последните 5 години Европейският съюз инвестира десетки милиони евро за разпространението на този метод в европейските училища, включително и в България. Отново се налага да усвояваме неща, в развитието на които България има международно признат принос.
Академик Благовест Сендов е един от учредителите и почетен председател (до смърта си през 2020г.) на Съвета на настоятелите на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ – Пловдив и патрон на Гимназията по Информатика „Академик Благовест Сендов“ – гр. Пловдив, които са част от Образователния комплекс „ИТ Уни М. Ганди“ на Пловдив Тех Парк и са възприели за своя кауза неговите идеи и иновации в образованието.
Поклон!

С Протокол №22 от заседание проведено на 19.12.2019 г., на основание чл.88, ал.1, т.5 от ЗВО и чл.36, ал. 1 от ПДНАОА, Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде положителна оценка
на Проекта за „Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“.

Обучаваме и възпитаваме е-лидери и информатици за професиите на Бъдещето!

Основната задача и целите на Проекта са: Нова технологична грамотност за всички съвременни хора – не само в бизнеса, а също така и в културата, образованието и изобщо в човешкото общуване и растеж. Освен това технолозите и информатиците и всички нови профили трябва периодично да се обучават и квалифицират, защото динамиката на тези знания е висока и се мени всеки месец.

Идеята и разработката на Проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ са
на „Пловдив Тех Парк“

Уведомяваме Ви , че за учебната 2021 – 2022 година започваме дистанционно обучение с

  • Варненски свободе университет (ВСУ)
  • Специалност “Информатика и компютърни науки”
  • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър

Срок на обучение – четири години /осем семестъра/

За информация – Тел. 0882933400 – Петър Нейчев

bg_BG